นานาทัศนะ (Opinion)

ยิ่งฟังยิ่งเครียด

แม้ผมจะไม่มีเวลานั่งฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 7 ท่านโดยตลอด เพราะมีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องปฏิบัติควบคู่ไปด้วยระหว่างการอภิปราย