| | | Chinese (S) | Chinese (T) | | | | English | French | German | Hebrew | | Hungarian | | | | | Serbian | | | Thai |
 
2005年热门情人节礼物

“不管路有多么远,一定会让它实现,我会亲亲在你耳边对你说,我爱你,爱着你,就像老鼠爱大米。”这首掀起流行风暴的新新人类情歌,恰如其分的为2005年的情人节做了铺垫。